Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností VAĎO, s.r.o. Agátova 11, 94077 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36551511, číslo bankovního účtu: SK2502000000001746088058, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, číslo zápisu: 13718/N, (dále jen "prodávající") a fyzickou nebo právnickou osobou, která nakoupí nabízené zboží prostřednictvím internetových stránek http://www.vado.sk (dále jen "stránky") (dále jen "kupující").
1.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů), čl. 5 a 6 obchodních podmínek nepoužije. Právní vztahy mezi stranami uvedenými v předchozí větě, které nejsou upraveny Obchodními podmínkami, se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.3 Práva zákazníka internetového obchodu:
E-shop www.vado.sk je virtuálním obchodem, který se řídí stejnými obchodními vztahy jako "kamenný" obchod, tj. zákazník virtuálního obchodu má stejná práva jako zákazník "kamenného" obchodu. Platí zde stejný reklamační řád a obchodní zákoník, který stanoví základní práva nejen zákazníků, ale i obchodníků (dodavatelů). Pokud tedy některé zásady obchodního vztahu mezi zákazníkem a obchodníkem nejsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, řídí se platným obchodním zákoníkem.

Článek 2
Uzavření smlouvy
2.1 Návrh na uzavření smlouvy (objednávku) je kupující povinen zaslat prodávajícímu prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na stránkách. Kupující přidá konkrétní položku do formuláře kliknutím na ikonu "přidat do košíku". Kliknutím na ikonu "přejít k pokladně" Kupující potvrdí druh a množství zboží, které je předmětem objednávky. Po vyplnění údajů potřebných pro přihlášení (již registrovaný uživatel) nebo registraci (neregistrovaný uživatel) kliknutím na ikonu "potvrdit objednávku" odešle kupující objednávku prodávajícímu.
2.2 Prodávající je povinen zaslat kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrzení o přijetí objednávky. Spotřebitelská smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující obdrží potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.
2.3 Kupující je oprávněn zrušit objednávku do okamžiku obdržení oznámení o přijetí objednávky Kupujícím.
2.4 Obchodní podmínky prodeje Zboží jsou pro Prodávajícího závazné ode dne jejich zveřejnění na Stránkách.
2.5 Veškerou další elektronickou komunikaci týkající se práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy je Kupující povinen zasílat Prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@vado.sk.

Článek 3
Kupní cena, náklady na dodání, záloha
3.1 Smluvní strany se dohodly, že Kupující kupuje Zboží od Prodávajícího za cenu uvedenou na Stránkách jako kupní cena Zboží v okamžiku odeslání objednávky Prodávajícímu.
3.2 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a náklady spojené s dodáním Zboží ve výši uvedené v potvrzení objednávky zaslaném Kupujícímu e-mailem.
3.3 Kupující je povinen uhradit kupní cenu Zboží a náklady spojené s dodáním Zboží včas a řádně. Povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu a náklady spojené s dodáním Zboží se považuje za splněnou okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího uvedený v čl. I. Podmínek.
3.4 Kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží jsou splatné při dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li Podmínky jinak.
3.5 Faktura, která zároveň slouží jako dodací list, bude Kupujícímu doručena v balíku společně se Zbožím.
3.6 Prodávající je plátcem DPH.
3.7 Kupní cena je uvedena vždy v měně EURO. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny aktualizovat podle aktuálních cen výrobců nebo distributorů tohoto zboží.
Ceny uvedené u zboží na Stránkách nezahrnují poštovné a balné, pojištění ani jiný způsob doručení zboží Zákazníkovi.

Článek 4
Dodání zboží
4.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu ve lhůtě uvedené na Stránkách (záložka "Dodání zboží"). Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po dni uzavření smlouvy.
4.2 Po doručení Zboží do sídla Prodávajícího Dodavatelem je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost Kupujícímu a navrhnout Kupujícímu datum a čas, kdy bude Zboží Kupujícímu doručeno.
4.3 Kupující je povinen Zboží včas a řádně převzít. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, pásky nebo pečeti a neprodleně oznámit kurýrovi jakékoliv poškození obalu nebo pásky či pečeti Zboží. Při převzetí zboží je Kupující dále povinen zkontrolovat, zda obsah balení odpovídá množstvím a povahou jeho objednávce a zda zboží neobsahuje zjevné vady. V případě nesouladu dodaného zboží s objednávkou nebo v případě zjevných vad zboží je kupující povinen tuto skutečnost písemně uvést na dodacím listu.
4.4 Prodávající odpovídá za Zboží po dobu jeho převzetí Kupujícím. Zboží se považuje za převzaté Zákazníkem od okamžiku, kdy je Zákazníkovi umožněno se Zbožím fyzicky nakládat. V případě převzetí poškozeného zboží (obalu ) od dopravce a neprovedení okamžité kontroly obsahu obalu se k následným reklamacím nepřihlíží a Prodávající neodpovídá za poškození zboží při přepravě. Za toto odpovídá dopravce!
4.5 Pokud není poškození nebo částečná ztráta zboží zjevná při převzetí, je kupující povinen oznámit poškození prodávajícímu a dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení zboží. Následující pracovní den po oznámení škody sepíše zástupce dopravce s kupujícím zápis o škodě. Po obdržení zápisu o poškození je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího nároky z vad zboží způsobených poškozením nebo částečnou ztrátou.

Článek 5
Záruka, vady zboží, reklamace, servis
5.1 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce dvaceti čtyř (24) měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.
5.2 Záruka se nevztahuje na vady Zboží způsobené užíváním Zboží v rozporu s jeho určením nebo pokyny uvedenými v návodu k použití, mechanickým poškozením, vystavením Zboží nebezpečným účinkům tepelného a/nebo elektromagnetického záření, působením povětrnostních vlivů a vlivů prostředí (vlhkost, prašnost, přímé sluneční záření, vibrace) a neoprávněným zásahem do Zboží.
5.3 V případě výskytu vad zboží v záruční době je kupující oprávněn uplatnit reklamaci vad na adrese VAĎO s.r.o., Pekárenská 4, 941 31 Dvory nad Žitavou nebo zasláním zboží na výše uvedenou adresu formou balíku.
5.4 Při uplatnění odpovědnosti za vady je kupující povinen předložit doklad o koupi zboží (faktura/pokladna), záruční list a písemně oznámit povahu vady zboží. Kupující je povinen předat zboží spolu s příslušenstvím. V případě zaslání zboží je kupující povinen učinit veškerá potřebná opatření k ochraně zboží před poškozením při přepravě a zaslat jej formou balíku na adresu VAĎO s.r.o, Pekárenská 4, 941 31 Dvory nad Žitavou. Po obdržení reklamovaného zboží bude vystaven reklamační protokol a prodávající je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího zaevidování a doručení reklamovaného zboží.
5.5 Reklamační protokol bude vystaven po přijetí reklamace. O vyřízení reklamace bude kupující vyrozuměn písemným dokladem.
5.6 V případě, že oprava nebo výměna vadného zboží není možná, je prodávající oprávněn přistoupit k odstoupení od smlouvy vystavením dobropisu kupujícímu ve výši kupní ceny zboží ke dni nákupu bez poštovného.
5.7 Pokud prodávající zjistí (zkouškou), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro uplatnění záruky, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude vrácen kupujícímu.
5.8 Možnost reklamace dle zákona č. 391/2015 - Alternativní řešení sporů - prostřednictvím kterého může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

Článek 6
Odstoupení od smlouvy
6.1 V případě, že prodávající není schopen plnit smlouvu, protože nemůže dodat objednané zboží, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do čtrnácti (14) dnů mu vrátit celou částku zaplacenou za zboží.
6.2 Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně se smlouva ruší. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu vrátit plnění, které si na základě smlouvy poskytly.
6.3 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zakoupeného zboží. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší. V zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zboží a veškeré příslušenství bez ohledu na to, zda bylo zboží použito nebo zda má vady, které spotřebitel nezpůsobil; o zboží je třeba pečovat s náležitou péčí. Kupující zašle zboží zpět na adresu VAĎO s.r.o., Pekárenská 4, 941 31 Dvory nad Žitavou formou balíku, nikoliv na dobírku. Prodávající po obdržení zásilky zboží zkontroluje a zašle kupujícímu celou částku za vrácené zboží na jím zvolený bankovní účet bankovním převodem, a to nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží prodávajícímu.
6.4 Prodávající převezme zboží zpět a vrátí Spotřebiteli celou částku zaplacenou za zboží nebo za službu nebo vrátí Spotřebiteli zálohu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladů, které Spotřebiteli vznikly v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel pouze v případě, že výrobek plně odpovídá požadavkům na jakost a není vadný.
6.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:
- v případě objednávky na dobírku nelze objednávku potvrdit (špatné telefonní číslo, nedostupnost, nereagování na e-maily atd.).
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího, aby se dohodli na dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka do 5 kalendářních dnů převedena zpět na účet.
Podrobný zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji pro tento e-shop si můžete přečíst zde www.vado.sk.
Sbírka zákonů č. 108/2000.

Článek 7
Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené, jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách.
8.2 Smluvní vztah mezi smluvními stranami se uzavírá v souladu s Obchodním zákoníkem Slovenské republiky.
8.3 Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely plnění práv a povinností ze smlouvy a pro účely poskytování informací o produktech a službách prodávajícího kupujícímu. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetími osobami. Jsou používány pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.
Zákony a předpisy. Zákon o ochraně osobních údajů č. 428/2002 Zb.