Informace pro zákazníky

Obchodní společnost VAĎO s.r.o., IČO: 36 551 511 se sídlem Pekárenská 4, 94131 Dvory nad Žitavou, jako správce osobních údajů, které jí byly poskytnuty zákazníkem na základě této smlouvy, se zavazuje zpracovávat tyto osobní údaje v souladu se zákonem a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace pro klienta o obdržení osobních údajů

Právní titul pro zpracování

- Kupní smlouva nebo jiná smlouva
- Poskytnutí osobních údajů je povinností subjektu údajů - klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše uvedené smlouvy.

Účelem zpracování je poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené s klientem

Rozsah zpracování tvoří adresní a identifikační údaje (zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa subjektu údajů), případně číslo bankovního účtu.

Zpracovatelé osobních údajů

- Poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé IT systémů a údržby webových stránek.
Poskytovatelé účetních, auditorských a daňových poradenských služeb
Příjemci osobních údajů
- Orgány veřejné moci (např. finanční úřady)
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výše uvedené smlouvy a po jejím ukončení s nimi bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

Práva klienta
- Subjekt údajů má všechna práva, která mu náleží podle platných právních předpisů.
- Především se jedná o tato práva: 

o Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo, pokud o to požádá, získat od správce informace o tom, zda jsou jeho osobní údaje předmětem zpracování.
o Právo na opravu a doplnění - subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. S ohledem na účel zpracování má rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
o Právo na výmaz - jedná se jinými slovy o povinnost správce vymazat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka: 
§ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
§ subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování,
§ subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
§ osobní údaje zpracovávány protiprávně,
§ osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost.
o Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, a to prostřednictvím původního správce.
o Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v některém z následujících případů: 
§ subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytně nutnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
§ zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití
§ správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
§ subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
o Právo podat stížnost u dozorového úřadu
o Právo vznést námitku proti zpracování - subjekt údajů má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů: 
§ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
§ zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.