Informácie pre zákazníkov


Obchodná spoločnosť VAĎO s.r.o., IČO:
36 551 511 so sídlom Pekárenská 4, 94131 Dvory nad Žitavou sa ako správca osobných údajov, ktoré mu budú na základe tejto zmluvy klientom poskytnuté, zaväzuje, že bude tieto osobné údaje spracovávať v súlade s právnymi predpisy a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES.

 

Informácie pre klienta pri prijatí osobných údajov

 

Právny titul pre spracovanie

 • Zmluva kúpna či iná zmluva
 • Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou subjektu údajov – klienta (ďalej jen "klient"), ktorá vyplývá z výššie uvedenej zmluvy.

Účelom spracovania je poskytovanie služieb podľa zmluvy uzatvorenej s klientom

Rozsah spracovania predstavujú adresné a identifikačné údaje (spravidla titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa subjektu údajov), príp. číslo bankového účtu.

Spracovatelia osobných údajov

 • Poskytovatelia dátového úložiska, poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok

Poskytovatelia služieb účtovných, audítorských a služieb daňových poradcov

Príjemcovia osobných údajov

 • Orgány verejnej moci (napr. Finančný úrad)

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu platnosti vyššie uvedenej zmluvy a po jej skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy najmä zákona č. 499/2004 Zb. (Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (Nariadenie GDPR).

Práva klienta

 • Subjekt údajov má všetky práva, které mu prináležia podľa platných právnych predpisov.
 •  Predovšetkým ide o práva:
  • Právo na prístup k osobným údajom – subjekt údajov má právo, pokiaľ o to požiada, získať od správcu informácie, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.
  • Právo na opravu a doplnenie - subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Právo na výmaz - predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ak je splnená aspoň jedna podmienka:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
   • subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,
   • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie,
   • osobné údaje nezákonne spracované,
   • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.
  • Právo na prenos osobných údajov - dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi, a to prostredníctvom pôvodného správcu.
  • Právo na obmedzenie spracovania - Dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
   • subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
   • spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
   • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich vyžaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
   • subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a doteraz nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.
  • Právo podať sťažnosť dozorovému úradu
  • Právo namietať proti spracovaniu - subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:
   • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený,
   • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.